معرفی شكر تيغال نيش دار

 

شكر تيغال نيش دار (1)
Echinops pungens Trautv.

Family: Asteraceae

Synonyms: Echinops bornmuelleri Rech.f., Echinops persicus Steven ex DC.

English name: Thistle Globe (2)

ريخت شناسي گياه: گياه داراي كپه‌هاي مركب از كپه‌هاي فرعي تك گل، گل در شكر تيغال معمولاً بنفش و يا مايل به سفيد و كپه مركب آن كروي شكل. ميوه آن فندقه چهار پهلو. مان گل بصورت اجسام پيله مانند، تخم مرغي شكل و سفيد رنگ با سطح خارجي ناصاف. نتيجه فعاليت حشره‌اي سخت بالپوش، بر روي شاخه‌هاي جوان و يا پشت برگهاي گياهي تيغ دار (3، 4).

محل رويش: در تهران، شيراز، كرمان و باختران پراكندگي دارد (1).

زمان برداشت قسمت مورد استفاده: مان (5).

قسمت مورد استفاده: فصول گرم و خشك (6).

كاربرد درماني: بصورت دم كرده براي درمان سرفه و تسكين اختلالات دستگاه تنفسي بكار مي‌رود (5).

آثار فارماكولوژيك مشاهده شده: مطلبي يافت نشد.

احتياط مصرف: مطلبي يافت نشد.

منع مصرف: مطلبي يافت نشد.

تركيبات شيميايي: ساكاريد، ترهالوز، مواد سلولزي، موسيلاژ، نشاسته، مواد آلبومينوئيدي، چربي،‌ تانن،‌ كلروفيل (5).

نحوه و ميزان مصرف: مطلبي يافت نشد.

مصرف غذايي: مصرف غذايي ندارد.

نام تجاري دارو ساخته شده از گياه: فرآورده دارويي ندارد.

منابع:

1- مظفريان، ولي الله. شناخت گیاهان دارویی و معطر ایران. انتشارات فرهنگ معاصر، 1391

2- مظفريان، ولي الله. فرهنگ نامهاي گياهان ايران. فرهنگ معاصر، 1375: 197

3- قهرمان، احمد. كورموفيتهاي ايران (سيستماتيك گياهي). جلد سوم. مركز نشر دانشگاهي، 1373: 520

4- امين غلامرضا، گياهان سنتي ايران موسسه پژوهشهاي گياهان دارويي ايران، دانشگاه علوم پزشكي تهران، دانشكده داروسازي، 1370: 142

5- آئينه چي، يعقوب. مفردات پزشكي و گياهان دارويي ايران. موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران. 1365: 101 و 102

6- صمصام شريعت، هادي و معطر، فريبرز. گياهان و داروهاي طبيعي. انتشارات روزبهان، 1366: 288


چاپ   ایمیل