سماور ذغالی

سماور زغالی / سماور تزیینی / سماور جدید برای جهیزیه / سماور قلمزنی